Parama investicijoms į atsinaujinančių energijos išteklių ar energijos efektyvumo didinimą

Parama investicijoms į atsinaujinančių energijos išteklių ar energijos efektyvumo didinimą

Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama investicijoms į atsinaujinančių energijos išteklių ar energijos efektyvumo didinimą“
(kodas LEADER-19.2-6.4)

Remiamos veiklos:

Parama teikiama investicijoms, skiroms į atsinaujinančių energijos išteklių ar energijos efektyvumo didinimą, t. y. remiamoms veikloms, numatytoms FSA 1.7 punkte. Pareiškėjai, teikiantys paraiškas, turi vietos projekto paraiškos (FSA 1 priedas) 3 dalyje „Vietos projekto idėjos aprašymas“, taip pat Verslo plane (FSA 2 priedas), pateikti informaciją apie planuojamo vietos projekto tikslus, uždavinius, planuojamas veiklas, kurių pagrindu būtų galima įvertinti, kaip vietos projektas atitinka VPS, VPS priemonės veiklos srities tikslus, remiamas veiklas.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

Galimi pareiškėjai – fiziniai ir juridiniai asmenys: ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 300 000,00 Eur (trys šimtai tūkstančių eurų); didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 150 000,00 Eur (šimtas penkiasdešimt tūkstančių eurų).

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 70 arba 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų:

– iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą (taikoma juridiniams asmenims) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims).

– iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Finansavimo šaltiniai:

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 300 000,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse www.siauliurvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Aušros al. 21, Šiauliai.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. spalio 22 d. 8.00 val. iki 2018 m. lapkričio 27 d. 17.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos asmeniškai, kai vietos projekto paraišką tiesiogiai pateikia pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo asociacijai „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ adresu Aušros al. 21, Šiauliai.
Per vieną konkrečios VPS priemonės veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką. Ši nuostata netaikoma pareiškėjui – savivaldybės administracijai, jos įstaigai ar įmonei, teikiančiai viešosios infrastruktūros tvarkymo ir (arba) kūrimo vietos projektus.
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ būstinėje adresu Aušros al. 21, Šiauliai, taip pat telefonais 8-620-35600, pirmininkas Povilas Zaveckas, ir 8-620-33959, finansininkė Kristina Burke – Žilinskienė.

Populiariausias atsinaujinančios energijos panaudojimas – karšto vandens ruošimas naudojant saulės kolektorius.